Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

a) Met "leverancier" in de zin van deze algemene voorwaarden wordt bedoeld Food IT-Solutions N.V. of een met haar verbonden onderneming* die instaat voor de verkoop en/of dienstverlening.
*Definitie ‘verbonden onderneming’: elke onderneming waarvan de aandeelhouders van de leverancier en van de leverancier zelf meer dan 50% van de aandelen bezit dan wel een determinerende stem heeft binnen het bestuur.

b) Alle precontractuele en contractuele relaties tussen de leverancier en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De klant erkent kennis genomen te hebben van alsmede akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Bepalingen opgenomen in documenten uitgaande van de klant, die niet conform zijn met deze algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing. De klant erkent uitdrukkelijk dat zijn algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de leverancier en de klant.

c) Het niet uitoefenen door de leverancier van één van zijn rechten, of een gedeelte hiervan, kan nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

d) De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden.
De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan de leverancier verschuldigde betalingen. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit.

e) Indien een bepaling van de overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zal deze worden afgescheiden van de overeenkomst en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling die zo dicht mogelijk bij de economische betekenis en het economisch doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling ligt.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

De leverancier is slechts verbonden tot uitvoering na zijn uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht, en bovendien door de klant een voorschot van minimum 20% werd betaald. In hoofde van de klant is de bestelbon onmiddellijk bindend ook vóór schriftelijke aanvaarding ervan door de leverancier.

Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van de leverancier of het toelaten dat de leverancier een dienstverlening voor de klant aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als aanvaarding van deze algemene voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

Artikel 3 - Prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend en geldig voor een termijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop de leverancier zijn offerte baseert.

Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door de leverancier gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals onder meer prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier.

Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden.

Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

De prijzen worden uitgedrukt in EUR en alle facturen worden opgesteld in EUR en zijn betaalbaar in deze munt.

De prijzen zijn gesteld af magazijn (ex works), netto met uitsluiting van B.T.W., andere (verkoop)belastingen, milieu- en recyclagebijdragen, en rechten van welke aard ook, tenzij anders weergegeven.

B.T.W. en/of andere (verkoop)belastingen, milieu- en recyclagebijdragen, en rechten van welke aard ook, inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, worden aan de klant aangerekend.

Verpakkingskosten zijn in de prijs begrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendings- en verplaatsingskosten niet in de prijs begrepen.

Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant.

Artikel 4 - Medewerking door de klant

De levering en installatie van de elektrische voorzieningen en datalijnen zijn altijd ten laste van de klant.

Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn eveneens ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door de leverancier als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

De klant zal de leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien de klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door de leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Indien de klant software, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan de leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door de leverancier voorgeschreven specificaties.

Indien de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, software of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier stelt of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van de leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van de leverancier staan. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leverancier. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is de leverancier gerechtigd de klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 5 - Levering - installatie

De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven en de leverancier behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen uit te voeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering en/of de installatie.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van goederen, software en/of diensten moet aan de leverancier binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk per e-mail, fax of aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval. Bij gebreke hiervan worden de goederen, software en/of diensten als aanvaard beschouwd.

In geval van levering van goederen dient de klant bij ontvangstname onmiddellijk alle afwijkingen (in min of in meer) met betrekking tot het juiste aantal colli's en het bestaan van transportschade te vermelden op de bestellijst van de transporteur. Door aftekening van de bestellijst zonder bijkomende vermeldingen bevestigt de klant zijn akkoord met de in ontvangstname van het juiste aantal colli’s en het ontbreken van transportschade.

Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco. Een manco valt enkel ten laste van leverancier op voorwaarde dat de klant op de bestellijst van de transporteur melding maakt van het ontbreken van een doos of transportverpakking.

Klachten omtrent de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk binnen de 24 u na levering gemeld worden waarna leverancier de klacht zal onderzoeken. In geval van ongegronde klacht behoudt leverancier zich het recht voor nalevering / vervanging te weigeren.

Een definitieve installatiecode voor de software wordt pas toegekend na betaling door de klant van alle door hem aan de leverancier verschuldigde bedragen.

Artikel 6 - Betaling

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betalingen moeten gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of uitsluitend aan de financiële organismen die op de factuur vermeld zijn.

Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar oordeel van de leverancier aanleiding geeft, mag de leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door de leverancier gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de komende leveringen en mag de leverancier de levering(en) opschorten tot na de gevraagde zekerheid en/of de overeengekomen betalingsmodaliteit eenzijdig wijzigen.

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art. 1139 B.W.), rente verschuldigd aan een percentage van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel overschrijden van de betalingstermijn. De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR.

De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee. Voor deze facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur.

Bij nalatigheid in de betaling kan de leverancier lopende overeenkomsten annuleren of opschorten en geen technische service meer verlenen tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding.

De leverancier behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen en facturaties uit te voeren. De betaling van deze facturen is volgens dezelfde regeling zoals hierboven vermeld.

Artikel 7 - Wijzigingen en meerwerk

Indien de leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties onmiddellijk gefactureerd worden aan de klant aan de dan geldende tarieven.

Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. De leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als hiervoren bedoeld het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal de leverancier de klant desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8 - Garantie

De bepalingen hierna geven de uitsluitende garantieverbintenissen van de leverancier weer.

a) De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler bepaalde duurtijd.
Voor omruiling onder garantie, na een defect of slechte werking, is de originele verpakking van apparatuur noodzakelijk.

b) Met betrekking tot producten waarvoor de leverancier opteert geen erkenning van de fabrikant, importeur of hoofdverdeler te bekomen voor het uitvoeren van de naleveringsdiensten kan de leverancier de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel instaat voor deze diensten. De leverancier verleent hierbij zonodig wel bijstand bij het beroep doen op de standaardgarantie van de fabrikant.

c) De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van de leverancier, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler een andere garantieformule voorzien is.

d) In geval van verborgen gebreken aan hardware blijft de verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt tot het vervangen of herstellen van het defecte materiaal binnen de kortst mogelijke termijn.

e) Wanneer software werd ontwikkeld door de leverancier tegen vaste prijs, zal de leverancier gedurende de oppuntstellingsperiode (3 maand vanaf datum van installatie van de software) gratis "debuggingservices" verlenen. Reistijden en -kosten blijven evenwel betalend.
Wanneer de software in regie werd ontwikkeld, zullen alle services (ook de debuggingservices) tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan het dan geldende regietarief. Op software die niet door de leverancier ontwikkeld werd, is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar of toeleverancier toepasselijk.

f) Faciliteiten ter beschikking van de leverancier
De klant zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, ...) in goede kwaliteit aan de leverancier bezorgen of ter beschikking stellen.
Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, tengevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering tegen de geldende tarieven.

g) Beperkingen
Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:
-de leveringen van verbruiksgoederen;
-levering van batterijen, behalve ingeval van “dead on arrival”;
-de levering of vervanging van fusers, input/output rolletjes, de door de constructeur verplichte maintenance kit, tenzij anders overeengekomen;
-het nemen van software back-ups en/of restores, tenzij anders overeengekomen;
-het uitvoeren van een virus-scanning, verwijderen van computervirussen;
-verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie of bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving; statische elektriciteit; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; elke andere oorzaak die een niet informatica-eigen karakter heeft; spanningsschommelingen; extern magnetisch veld;
-onrechtmatige oproepen;
-elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door de leverancier vooraf schriftelijk gemachtigd, tenzij uitdrukkelijk door de betrokken constructeur toegelaten. Bovendien draagt de klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;
-overmachtsituatie omschreven in artikel 11 ;
-onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
-schade of defect veroorzaakt door software, interfaces die niet door de leverancier werden geleverd;
-beperkingen gesteld door de constructeur of toeleverancier;
-elke terugzending aan het adres van de leverancier zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de leverancier;
-prestaties waarvoor de constructeur de nodige faciliteiten ter beschikking stelt opdat de klant zelf de herstelling en/of vervanging kan uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot vervanging van CRU-onderdelen (Customer Replaceable Unit onderdelen: door de gebruiker te vervangen eenheid, bijvoorbeeld toetsenbord, muis, luidspreker, geheugen, vaste-schijfstation of enig ander eenvoudig te vervangen onderdeel);
-niet-naleving van technische specificaties indien ze zijn aangegeven;
-gebreken (“bugs”) in verband met de verwerking van data;
-interventies tengevolge van software errormeldingen, bugs, biosupgrades, updates van software;
-de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes; printlinten, -koppen, en de eventuele herstelling van schade veroorzaakt door het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden die niet door de leverancier werden geleverd;
-vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage zoals bv. lampen, beeldbuizen, backlight TFT display, ...;
-het schilderen of verfraaien van het betrokken materiaal of onderdelen ervan, het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen;
-foutieve informatie wat betreft het materiaal waarvoor interventie gevraagd wordt.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven.

De klant verklaart door de leverancier volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

Enkel de klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan de leverancier onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product.

De leverancier kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend aan personen of zaken ingevolge het gebruik van het materiaal en/of software.

De leverancier wijst er de klant op dat, bij het gebruik van dial-upverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is.

In geen geval kan de leverancier verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten.

Bij installaties of prestaties door de leverancier i.v.m. internet, kan de leverancier in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor "hacking", misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

h) In geval van hardware/software-problemen buiten garantie, zijn alle kosten voor het zoeken naar een oplossing volledig ten laste van de klant, ongeacht het resultaat.
Klachten dienen te worden neergelegd binnen de acht dagen na optreden van de aangevoerde gebreken. Ze worden slechts in aanmerking genomen indien geen achterstallige betalingen van de klant werden vastgesteld.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. Dit geldt ook voor geleverde apparatuur en onderdelen die ingebouwd zijn in een ander toestel. De leverancier kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling.

De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd leverancier's rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

Artikel 10 - Risico’s

De risico's verbonden aan de apparatuur, software of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.
De klant verzekert de risico's op zijn kosten.

Artikel 11 - Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere partij lijdt als de partij haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een situatie van overmacht , toeval, onderbreking of vertraging van de leveringen van de fabrikant / toeleverancier.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de partijen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevergd.

Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, files, ongevallen, epidemies, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

Artikel 12 - Vertrouwelijke gegevens - Intellectuele eigendomsrechten

a) Alle gegevens die partijen in het kader van de overeenkomst wederzijds ontvangen en waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, dienen geheim te blijven, tenzij een wettelijke plicht de openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Het vertrouwelijk karakter is onder meer van toepassing op alle technische informatie. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
De klant garandeert dat de software en alle daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van de leverancier of de softwareontwikkelaar.

b) Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het feit dat de sourcecode van de software zich (al dan niet tijdelijk) in de lokalen van de klant bevindt, doet hieraan geen afbreuk.
De klant verkrijgt uitsluitend een persoonlijk, onder geen enkele vorm overdraagbaar, en niet exclusief recht om tijdens de duur van de overeenkomst alle door de leverancier desgevallend geleverde software en documentatie met betrekking tot de dienst te gebruiken. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van software, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

c) De klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software, en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de sourcecode zich in de lokalen van de klant bevindt.
Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde software als dat noodzakelijk is voor het met de software beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerksoftware, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
Van een fout is alleen sprake indien de klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

d) Indien in afwijking van artikel 12.b de leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de klant ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de klant, dan laat dit de bevoegdheid van de leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van de leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

e) Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, websites, databestanden, apparatuur, materialen, handleidingen of andere documenten te verwijderen of te wijzigen.

f) Het is de leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de software. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant geen reservekopie van de software kan maken, zal de leverancier de klant desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

g) Tenzij de leverancier een reservekopie van de software aan de klant ter beschikking stelt, mag de klant één reservekopie van de software maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 12.e).
De klant mag slechts andere kopieën maken, indien dit door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk werd toegestaan.

h) De leverancier vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de leverancier zelf ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in België geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de leverancier. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de klant in de software, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door de leverancier zelf ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van de leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal de leverancier zo mogelijk zorg dragen dat de klant de geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere software, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de klant . Indien de leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal de leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. De leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde software, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door de leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door de leverancier geleverde of verstrekte zaken of software of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, software, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

i) De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de leverancier van apparatuur, software, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. De klant zal de leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

j) Indien de klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht, gefixeerd op minimaal 5 maal de verkoopwaarde en dit per vastgestelde eenheid van de software die onwettelijk werd verspreid of vervreemd.
De leverancier kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt.
Daarboven heeft de leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.

Artikel 13 - Overname personeel - Privacy

Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. De leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien de klant een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

De klant vrijwaart de leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan de leverancier toerekenbaar zijn.

Artikel 14 - Contractbreuk

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft de leverancier het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. Indien de leverancier opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, wordt deze van rechtswege en ten laste van de klant ontbonden 10 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de leverancier of zijn zaakgelastigde.

Software met speciale toegangscodes kan niet geannuleerd worden.

De schade door de leverancier geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat de leverancier door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt.

De leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, of kennelijk onvermogen zou zijn.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die de leverancier kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

a) De leverancier zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te herstellen, echter tot maximum het laagste van volgende bedragen nl. hetzij het bedrag door de klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 50 000 EUR, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op contractuele dan op buitencontractuele grondslag.

b) Wordt uitgesloten:
de vergoeding door de leverancier voor enige indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel; e.d.

de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.

de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst.

Geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

Artikel 16 - Reconstructie van gegevens en programma’s

a) Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging.

De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken.

b) Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt tot het installeren van antivirusprogramma's indien de klant dit uitdrukkelijk bij de leverancier bestelt. De leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

Artikel 17 - Import en export

De klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de klant de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- en exportregelingen in geval de klant zelf in- of uitvoert. In dat geval wordt de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de leverancier, geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

Artikel 18 - Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de leverancier.

De leverancier beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan.

In geval van geschil, zal getracht worden om tot een minnelijke schikking te komen.

Elke rechtsvordering op grond van de overeenkomst moet door de klant, op straffe van niet ontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de rechtsvordering.

Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Handelsrechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier gevestigd is (Mechelen), en dit zowel voor nationale als voor internationale transacties.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2021 Food IT-Solutions.