EU-richtlijnen

IC-trace garandeert dat uw bedrijf voldoet aan de lokale- en de EU-regelgeving. We bieden sluitende oplossingen voor o.a. productidentificatie (etikettering), traceerbaarheid van zowel inputs (bijv. ingrediënten) als outputs (bijv. primaire productie, verwerking, opslag, transport en detailhandelsverkopen) en automatische gegevensuitwisseling met overheidsinstanties.

Algemene voorschriften van de levensmiddelenwetgeving

Enkele voorbeelden in relatie tot IC-trace

Art.14 - Voedselveiligheidsvoorschriften
- regel 6 -  Wanneer een onveilig levensmiddel deel uitmaakt van een partij of zending van dezelfde klasse of omschrijving, wordt aangenomen dat alle levensmiddelen in die partij of zending onveilig zijn, tenzij een uitvoerig onderzoek geen aanwijzingen oplevert dat de rest van de partij of zending onveilig is.

IC-trace borgt traceerbaarheid tot de kleinste verkoopbare eenheid, zelfs binnen een lot. Dit betekent dat wanneer een lot gestockeerd is op twee verschillende locaties waarvan één een probleem heeft, het volledige lot niet vernietigd moet worden. De historiek van de voorraadbewegingen zal aantonen welke producten (dozen, paletten,...) precies op deze locatie hebben gestaan. Kortom IC-trace is veel nauwkeuriger dan lot-tracering.

Art.18 - Traceerbaarheid -
- regel 1 - Levensmiddelen, diervoeders, voedselproducerende dieren en alle andere stoffen die bestemd zijn om in een levensmiddel of diervoeder te worden verwerkt of waarvan kan worden verwacht dat zij daarin worden verwerkt, zijn in alle stadia van de productie, verwerking en distributie traceerbaar.

IC-trace biedt inzicht in alle details van de herkomst van grondstoffen en de activiteiten op de productielijn. Door de unieke codering van productieorders en producten kan er zeer accuraat gewerkt worden en ontstaat er een volledige ketenbeheersing.

- regel 2 - De exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven moeten kunnen nagaan wie hun levensmiddelen, diervoeders, voedselproducerende dieren of andere stoffen die bestemd zijn om in levensmiddelen of diervoeders te worden verwerkt of waarvan kan worden verwacht dat zij daarin worden verwerkt, heeft geleverd. Hiertoe moeten deze exploitanten beschikken over systemen en procedures met behulp waarvan deze informatie op verzoek aan de bevoegde autoriteiten kan worden verstrekt.

In IC-trace worden tijdens de uitvoering van de al dan niet automatische ontvangstprocedure, de officiële inkomende registers met de detail van alle binnenkomende leveringen, correct opgebouwd.

- regel 3 - De exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven moeten beschikken over systemen en procedures waarmee kan worden vastgesteld aan welke bedrijven zij hun producten hebben geleverd. Deze informatie wordt op verzoek aan de bevoegde autoriteiten verstrekt.

IC-trace maakt het mogelijk om een product te volgen, en dus ook te kunnen terugvinden, vanaf zijn ontstaan (productie) tot het ophoudt te bestaan (consumptie), rekening houdend met het feit dat het product onderhevig is aan verplaatsing. De sterkte van IC-trace is producten in noodgevallen snel te identificeren, terug te roepen d.m.v. de automatische recall procedure en zo nodig de besmettingsbron te achterhalen. IC-trace registreert, verwerkt en analyseert alle informatie.

- regel 4 - Levensmiddelen of diervoeders die in de Gemeenschap op de markt worden of vermoedelijk zullen worden gebracht, worden met het oog op hun traceerbaarheid adequaat geëtiketteerd of gekenmerkt door middel van relevante documentatie of informatie overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van meer specifieke bepalingen.

De IC-trace werkvloerprogramma’s omvatten o.a. een aantal krachtige en makkelijke programmamodules, gebruikt om producten te etiketteren. Door het gebruik van aangesloten weegapparatuur is het mogelijk om correcte weeggegevens automatisch op te slaan, wat fouten vermijdt.


Bron: eur-lex.europa.eu

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2020 Food IT-Solutions.